ANDREA ŠEVČÍKOVÁ

Význam karet

blazen.jpg

0 - BLÁZEN

Je klíčovým číslem Arkány, zahrnuje všechna ostatní čísla a je zároveň jejich negací. Blázen často ukazuje ušlechtilého člověka potácejícího se ve zmatku , může však být i moudrým bláznem, člověkem kterého všichni mají za blázna. Dostal do vínku svobodnou vůli a může tak jako každý z nás rozhodovat o svém osudu a měnit svůj život. Je poutníkem ve světě hmoty a hledá jeho duchovní podstatu. Je velkorysý, vznešený, ale také pošetilý a nevyrovnaný. Bývá zahleděn sám do sebe.
kejklir_mag.jpg

1 - MÁG - KEJKLÍŘ

Vyjadřuje vůli k činu, ukazuje sílu, která táhne vpřed k akci. Chtít znamená tvořit a nic nám neodolá, pokud usilujeme o dobro a spravedlnost. Zručnost Kejklíře nezná hranic, je talentovaný manipulátor, umělec, diplomat, manažer i učitel. Používá své schopnosti na dosažení žádaného účinku.Všichni jsme k tomuto kejklíři přitahováni magickou silou i když víme, že za jeho triky se skrývá jen jeho zručnost, přesto něco v nás očekává zázrak.
papezka.jpg

2 - PAPEŽKA ( VELEKNĚŽKA )

Karta představuje pasivitu, tajemství, záhadu, vědu, intuici a mysticismus. Kněžka symbolizuje dokonalou ženu a podstatu všeho ženského, ale zde se jedná o vyšší duchovní princip. Představuje znalost, která není získána rozumem, ale inspirací, a intuicí. Je schopná přijímat a udržet rozsáhlé vědomosti, ale je pro ni těžké promítnout tuto vědomost do praktického života. Je třeba sestoupit do svého nitra a najít pravdu, která se v něm skrývá.
cisarovna.jpg

3 - CÍSAŘOVNA

Je obrazem matky, ve smyslu země, přírody. S matkou je na jedné straně spojena láska, na druhé pak výchovná omezení. Síla, která umožňuje spojovat pozemské a nebeské principy, každodenní život s duchovními ideály. Reprezentuje aktivní ženský princip, je to manželka, matka, rádkyně, sestra. Císařovna je ztělesněním přírody, její silou je intelekt a znalost, je symbolem sexuálního spojení, touhy srdce po ztraceném ráji.
cisar.jpg

4 - CÍSAŘ

Reprezentuje aktivní - mužský - princip. Je symbolem státnosti, moci, udržované velkou stálostí a vytrvalostí. Vládne inteligencí, rozumem a citem. Je vlídný, ochotný vést ostatní a radit jim. Je to vládce, který tvoří, inspiruje. Stálost, vytrvalost, namáhavá práce, pevnost. Abychom dosáhli vědění, musíme mít čisté srdce, sloužit dobru, to umožňuje zvítězit nad sebou samým, nad hmotou.
papez.jpg

5 - PAPEŽ ( VELEKNĚZ )

Velekněz představuje moudrost a duchovní sílu , znázorňuje vládu na třech úrovních: fyzické, intelektuální a duchovní a učí nás co je potřebné. V této kartě se nachází veškerá možná moudrost a zkušenost. Ochrana, oddanost, štědrost, upřímnost, úcta k tradicím, vítězství díky morálnímu povznesení. Posouvá nás nenásilně směrem vzhůru a kupředu, řídí a radí bez přikazování. Dává rozumové vlastnosti moudrost, vnímání, inspiraci.
zamilovani.jpg

6 - ZAMILOVANÝ

Karta znamená zkoušku, svobodnou vůli, kolísavost mezi svědomím a vášní, mezi ctností a hříchem, mezi bezpečím a nezávislostí. Člověk často zůstává v životě stát, aby přetrpěl napětí těchto rozporuplných tužeb. Váhání, pochybnosti, nedostatek důvěry, nejistota. Je třeba se kontrolovat, zvítězit sám nad sebou. Nerozhodnost se může stát osudnou, stejně jako špatné rozhodnutí. Musíte jít vpřed, nebo nazpět, ale nezůstávejte nehybní, nebo rozpolcení.
vuz.jpg

7 - VŮZ

Hnací silou je především touha po svobodě, ctižádost, cílevědomost, touha dojít cíle, vůle k moci, bojovnost, hlad po zkušenostech. Znamená i přehnanou sebedůvěru, vzpouru, je to karta akční, plná pohybu. Může reprezentovat různé protiklady rozum a cit, váhavost a rozhodnost. Kočár naznačuje vydání se na cestu s plnou důvěrou a radostí, s ochotou vzít na sebe riziko. Smyslem je vítězství nad sebou samým.
spravedlnost.jpg

8 - SPRAVEDLNOST

Duchovní významy této karty jsou spjaty s rovnováhou jako nejvyšším řádem Universa. Dříve než začnete jednat, zaposlouchejte se do hlasu svého svědomí a vyvažte síly, neboť každá akce vzbuzuje reakci, proto buďte připraveni na následky. Tato karta je výrazem přírodních zákonů, symbolem rovnováhy a vyváženosti. Učí nás, abychom nesoudili a neodsuzovali ostatní, toto právo nám nepatří, protože máme omezené zkušenosti a skutečná spravedlnost vyžaduje vysoké vědomosti.
poustevnik.jpg

9 - POUSTEVNÍK

Je člověk hledající pravdu a smysl svého života, pochopil, že úspěch a přízeň jsou věci pomíjivé. Kráčí po své individuální cestě daleko od davu. Někdy dává přednost temnotě jeskyně a samoty, aby mohl spatřit světlo svého vlastního srdce a uslyšet tichý hlas svého nitra. Je-li moudrý, vyvaruje se nebezpečí přehnané askeze. Pochopil, že ubližovat sobě, je totéž jako ubližovat druhým. Tato karta - zároveň i životní cesta - dává vyniknout novým postojům, především prostřednictvím samoty, kdy je člověk schopen vnímat vnitřní impulsy.
kolo_osudu.jpg

10 - KOLO ŠTĚSTENY

Tato tarotová karta sebou nese střídavé a osudové změny, jimž půjde těžko se vyhnout. Je třeba s důvěrou přijmout určité okolnosti nenechat se jimi zmítat sem a tam, přijmout jejich skutečný vnitřní význam. Tím bude současně dán šťastný směr a vývoj. Někdy je Kolo štěstí ovládané instinktem a cítěním, někdy rozumem. Kolo se otáčí v souladu s činy člověka. Symbolizuje rytmus, střídá dobro se zlem, den s nocí, smrt se životem. Symbolizuje náš osud jako vyvažování - jednou jsme dole, jednou nahoře.
sila.jpg

11 - SÍLA

Zdůrazňuje odvahu, energii, nadšení a užití vnitřních a magických sil. Podstatou karty je spojení protikladných pólů. Odvážit se, znamená zvítězit, strach je pouze lenost vůle. Věřit si, to je také umět jednat. Rozum, láska se spojují, aby přeměnily instinkt v ušlechtilou sílu. Tato karta upozorňuje na lidskou energii, léčení pomocí energie, získávání energie.
viselec.jpg

12 - VISELEC

Je symbolem oběti, ukazuje člověka, který se musí vzdát minulých hodnot, aniž by bylo jasné proč. To znamená vykročit do života bez jistoty úspěchu, přinést dobrovolnou oběť. Jeho síla působí na duchovní úrovni, je sebezřeknutím. Tato karta symbolizuje oběť a překážky, ale také inspiraci a vnitřní vývoj.
smrt.jpg

13 - SMRT

Poukazuje na znovuzrození a transformaci, poukazuje na potřebu rozlišovat minulé od přítomného, je připomenutím pomíjivosti hmotných věcí, jejich marnosti a prázdnoty. Označuje smrt v duchovním slova smyslu a tato je spojena s znovuzrozením. Vše co nesplnilo svůj účel je podrobeno její akci. Změny nebývají vždy harmonické a někdy jsou i bolestivé. Karta také značí změnu, která je logickým vyústěním situace, jíž se možná bráníme Vliv změny na náš život záleží na nás samotných.
mirnost.jpg

14 - MÍRNOST

Tato karta ukazuje tělo a duši, rozum a cit, oheň a vodu, vzduch a zemi - vždy jako jeden celek. Ve vztazích dává harmonii, v praktických záležitostech úspěch díky pečlivému plánování. Transformaci na vyšší úrovni a dosažení poznání. Pokud chce kdokoliv dosáhnout duchovního cíle, musí zpracovat vše, svůj život, všechny podmínky, které kolem sebe má. Rovnováha musí být dokonalá.
dabel.jpg

15 - ĎÁBEL

Je představitelem hmoty a jejího pokušení ve všech možných projevech od peněz a úspěchu až po smyslnost a poživačnost. Tato karta vyznačuje též nezničitelnou životní sílu. Úkolem je - nenechat se zaslepit. Znamená i svobodnou vůli, možnost vlastního rozhodnutí, může být i odrazovým můstkem dobra a tak znamenat i zdroj síly a energie.
vez.jpg

16 - VĚŽ

Tato karta je varování a zároveň nezbytný předpoklad k probuzení nových směrů v životě. Toto číslo je také nabádá, abychom neustrnuli na určitém stupni vývoje v bludném kruhu. V této situaci je nutný zásah osudu, někdy i bolestivý. Jeho účelem je prohlédnutí falešných iluzí a zároveň nás nutí k tomu, přestat si stavět vzdušné zámky. Pokud se neutopíme v nekonstruktivním sebelitování otevře se nám cesta k velké pozitivní změně.
hvezda.jpg

17 - HVĚZDA

Je kartou snění v dobrém i špatném smyslu. Ukazuje na proudění energie a informace bez zábran, spojení sebe a hlubinných zdrojů poznání. Štěstí, které tato karta reprezentuje je ochranného druhu, ruší všechny zlé vlivy, je harmonizujícím prvkem všech nesnází a protivenství. Je návratem k pramenům, k prvopočátkům života, je prosycena úspěchem, reprezentuje harmonii, konec utrpení, šťastný osud.Znamená idealismus, smělé plány, okultní ochranu.
mesic.jpg

18 - MĚSÍC

Představuje to, co je skryté nebo odvrácené, základy života, základy existence i poznání. Zavádí nás do tajemných oblastí temna a noci, do světa obrazů a inspiruje předtuchy, touhy a sny. Světlá tvář Luny znamená romantické snění, vcítění se do druhého, symbolizuje ale také temnou tvář, propast duše, strach, nejistotu, zlé sny, předtuchy.
slunce.jpg

19 - SLUNCE

Představuje pozemské štěstí, je také nositelem tvořivé energie, znamením úspěchu v podnikání, někdy až upoutání pozornosti. Vášně a instinkt jsou pod kontrolou. Slunce je opakem Luny, vyjevuje hluboké pravdy, vznikají nové vynálezy, nové objevy. Luna je symbolem duše, Slunce symbolem ducha, odráží neustálé tvoření, vítězství nad hmotou, radost ze života, harmonii.
soud.jpg

20 - SOUD ( POSLEDNÍ SOUD )

Symbolizuje rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti, úspěšný proces proměny. Člověk posuzuje sama sebe, hodnotí, uvažuje o změně. Jsou dány základní prvky, s nimiž bude nutno dále pracovat. Úkolem tedy je seznámit se s nimi, i s vlastními možnostmi jak s nimi zacházet. Karta doporučuje aktivitu, zbavení se toho, co již není platné, pravdivé.
svet.jpg

21 - SVĚT

Dává člověku neomezený prostor, ale nechává na jeho vůli, zda tento prostor pro sebe využije. Je to číslo reprezentující jednotu člověka, přírody, vesmíru. Je výrazem radosti, harmonie, pořádku. Učí nás komplexnímu pohledu na svět a potřebě vnímat jej se všemi souvislostmi, učí nás zodpovědnosti každého jedince, za svůj osud i spoluzodpovědnosti za celý svět.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one